poniedziałek, 5 sierpnia 2013

Perły Katalonii

Barcelona - Stolica Katalonii
Magiczna, przepiękna, imponująca. Każdy chce do niej wracać, kryje niezliczone skarby architektury oraz przepiękne widoki i wyjątkową atmosferę. Sagrada Familia, Park Güell, fontanna Canaletas, Plac Hiszpański i plaża to punkty obowiązkowe!
Park Guell, Barcelona

Montserrat - Katalońska Mekka
Klasztor i bazylika znajdująca się w niezwykle malowniczym miejscu. Masyw Montserrat widoczny jest z wielu miejsc w Katalonii. Legenda głosi, że został wyrzeźbiony przez anioły. Pewnie dlatego właśnie tam znalazła swe lokum czarna figurka Matki Boskiej.  Czarna Madonna jest patronką Katalonii 
Wybrzeże Costa Brava 
Nazwa ozna­cza "dzi­kie wy­brze­że" i czę­ścio­wo od­da­je  jego cha­rak­ter. Cią­gnie się wzdłuż pół­noc­ne­go wy­brze­ża Morza Śród­ziem­ne­go, od gra­ni­cy fran­cu­sko -hiszpańskiej, i koń­czy nie­opo­dal Bar­ce­lo­ny. Nazwa czę­ścio­wo od­da­je cha­rak­ter tego miej­sca - ska­li­ste klify i się­ga­ją­ce da­le­ko w morze pół­wy­spy, które od­dzie­la­ją szerokie łu­ko­wa­te plaże.

Llo­ret de Mar - Rozrywkowe Centrum
Naj­chęt­niej od­wie­dza­na przez tu­ry­stów miej­sco­wość wy­po­czyn­ko­wa w południowej czę­ści Costa Brava. Róż­no­rod­ne roz­ryw­ki, atrak­cyj­ny aqu­apark i kursy nur­ko­wa­nia przy­cią­ga­ją tu ludzi mło­dych du­chem. Pięk­ne plaże, te mniej zatłoczone to Sa Bo­adel­la i Santa Cri­sti­na. Ku­rort tu­ry­stycz­ny, sto­li­ca roz­ryw­ki i wspa­nia­łej za­ba­wy. Znajduje się tu zamek Saint Joan - zbu­do­wa­ny, by chro­nić mia­sto przed ata­ka­mi pi­ra­tów i na­jaz­da­mi Tur­ków, Fran­cu­zów i Bry­tyj­czy­ków.

Bla­nes 
Leży środ­ko­wej czę­ści Costa Brava. Hi­sto­rycz­na część mia­stecz­ka za­cho­wa­ła swój ma­low­ni­czy cha­rak­ter. W miej­sco­wo­ści znaj­du­je się słyn­ny ogród bo­ta­nicz­ny Mar y Mur­tra, a także pięk­ne, piasz­czy­ste plaże i nad­mor­ska pro­me­na­da
Katalonia - turystyczne zagłebie w Hiszpanii

Ca­da­qu­es 
Spokojne miasteczko w którym ma­leń­kie, ukry­te za­tocz­ki kształ­tu­ją linię wy­brze­ża. Po­wsta­ło tu kilka pry­wat­nych plaż. 
Katalonia - turystyczne zagłebie w Hiszpanii

Sit­ges 
Kie­dyś ry­bac­ka wio­ska,  dziś jest naj­mod­niej­szym let­ni­skiem na Costa Dau­ra­da. Znajduje się tu il­ka­na­ście pięk­nych plaż, w tym Pla­tja d’Or (Złota Plaża). Warto zaj­rzeć do Museu Romantic (Mu­zeum Ro­man­tycz­ne) z po­ko­ja­mi wy­po­sa­żo­ny­mi w meble i ozdo­by z XVIII i XIX w.
Katalonia - turystyczne zagłebie w Hiszpanii

Cardona
Bastion katalońskiego pogranicza - potężna twierdza, która broniła kraju przed najazdami Arabów. Niedaleko znajduje się Solna Góra - dawna kopalnia soli z kolorowymi grotami.Empuriabrava - Katalońska Wenecja 
Zbudowany w latach 60 luksusowy kurort z siecią wspaniałych kanałów.

u

Besalu - Esencja Katalońskiego średniowiecza
Imponujący kamienny most z XI wieku, tysiącletni kościół Sant Pere i unikatowa żydowska mykwa - łaźnia do rytualnych kąpieli to najważniejsze zabytki Besalu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz